ΤΑΝΕΟ: 100 εκατομμύρια σε νέο Fund για επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΤΑΝΕΟ: 100 εκατομμύρια σε νέο Fund για επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στη δημιουργία νέου επενδυτικού σχήματος δομής «Fund of Funds», με αρχικό ύψος δημόσιας επένδυσης 100 εκατ. ευρώ, προχωρά το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ), στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού Επενδύσεων και Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το νέο επενδυτικό σχήμα έχει δυνατότητες μελλοντικής αύξησης του αρχικού ύψους δημόσιας επένδυσης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που θα έχουν προβεί σε ενέργειες χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης και απευθύνει στα μέλη τής επενδυτικής κοινότητας πρόσκληση εκδήλωσης εκδιαφέροντος.

Η πρόσκληση αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και διαχειριστές επενδύσεων που προτίθενται να προβούν στη σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων επενδυτικών σχημάτων επιχειρηματικού κεφαλαίου, που θα λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να συνεπενδύσουν με το ΤΑΝΕΟ σε ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Τα νέα επενδυτικά σχήματα, τα οποία θα διαχειρίζονται ελληνικοί ή ξένοι φορείς του ιδιωτικού τομέα, θα επενδύουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις μέσω απόκτησης μετοχών ή και μετατρέψιμων ομολογιών. Η καταλληλότητα των διαχειριστικών ομάδων, η αξιοπιστία των επενδυτικών προτάσεων και η συμβολή των επιχειρησιακών σχεδίων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα αποτελέσουν τα βασικά κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχημάτων.

Για την παροχή πρόσθετης πληροφόρησης, το ΤΑΝΕΟ θα πραγματοποιεί προγραμματισμένες συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

ΑΜΠΕ