Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Στη Bουλή κατατίθεται τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την πώληση των τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη.  Σύμφωνα με πληροφορίες, στις διατάξεις των εννέα άρθρων του, προβλέπονται η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού από τη δημόσια επιχείρηση τον Μάιο, η υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας έως τον Οκτώβριο αλλά και πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου όχι μόνο στα προς πώληση εργοστάσια αλλά και σε όσα τίθενται εκτός λειτουργίας.

Ειδικότερα και όπως αναφέρουν πηγές, με τα δύο πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου θα συσταθούν δύο θυγατρικές της ΔΕΗ, μία για τα περιουσιακά στοιχεία του Βορρά (Μελίτη Ι, άδεια κατασκευής της δεύτερης μονάδας και ορυχεία) και άλλη για το Νότο (Μεγαλόπολη ΙΙΙ και IV και τα ορυχεία). Σε κάθε μία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές.

Στη μητρική ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει η ιδιοκτησία εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθηκαν και παραχωρείται μόνο η χρήση τους.

Με το τρίτο άρθρο του νομοσχεδίου περιγράφεται και καθορίζεται η διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Αυτός θα διενεργηθεί τον Μάιο, θα γίνει από τη ΔΕΗ και θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια προεπιλογής (εμπειρία στη διαχείριση των μονάδων και των ορυχείων, χρηματοοικονομική καταλληλότητα, επάρκεια κλπ). Προβλέπεται επίσης ότι πιστοποιημένος, διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας (fair value range). Αν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες τελικές οικονομικές προσφορές. Θα υπάρξει, επίσης, γνωμοδότηση από άλλο διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, σχετικά με το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμενου τιμήματος (fairness opinion), προκειμένου η ΔΕΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης.

Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της DG Comp (αναμένεται περί τις 15 Απριλίου) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης αγοροπωλησίας. Δηλαδή η καταληκτική προθεσμία κινείται κοντά στον Οκτώβριο.  Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα.

Εργασιακά δικαιώματα και εθελουσία έξοδος

Με το τέταρτο άρθρο ρυθμίζονται τα εργασιακά δικαιώματα και οι θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διατάξεις προβλέπουν ότι όλα τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔΕΗ μεταβιβάζονται και διατηρούνται στις νέες εταιρείες. Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προχωρήσουν σε απολύσεις για 6 χρόνια.

Στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και ορυχεία, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ. Το υπόλοιπο προσωπικό θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΔΕΗ ή θα επωφεληθεί προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

Αμφότερα τα προγράμματα κινητικότητας και εθελουσίας θα αποτελέσουν μέρος σχέδιο που θα παρουσιάσει η ΔΕΗ. Σε αυτά θα μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι σε μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας.

Προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραμμα εθελουσίας, καταργείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης με το εφάπαξ.