ΣΕΒΕ: Σημαντική αύξηση των εισαγωγών για φέτος τον Αύγουστο

ΣΕΒΕ: Σημαντική αύξηση των εισαγωγών για φέτος τον Αύγουστο

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών συνεχίστηκε και τον Αύγουστο 2018 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που δημοσίευσε σήμερα 08.10.2018 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, ενώ σημαντική αύξηση σημείωσαν και οι εισαγωγές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Ελλάδας για τον Αύγουστο 2018 ανήλθαν σε €2.542,8 εκατ. έναντι €2.033,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €508,9 εκατ., δηλαδή 25,0%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα €4.461,9 εκατ. τον Αύγουστο 2018 έναντι €3.701,1 εκατ. τον Αύγουστο 2017, σημειώνοντας αύξηση 20,6%, δηλαδή €760,8 εκατ., έχοντας ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του εμπορικού μας ελλείμματος κατά €251,9 εκατ., δηλαδή 15,1.

Εξετάζοντας το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2018, παρατηρείται ανοδική πορεία τόσο στις εξαγωγές της χώρας όσο και στις εισαγωγές. Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, οι εξαγωγές μας κατά το α’ οκτάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €21.961,3 εκατ. έναντι €18.674,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €3.286,6 εκατ., δηλαδή 17,6%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή των εισαγωγών σημείωσε αύξηση κατά €3.021,7 εκατ., δηλαδή 9,0%, καθώς αυτές ανήλθαν στο ποσό των €36.509,9 εκατ. έναντι €33.488,2 εκατ. το α’ οκτάμηνο 2017. Οι ανωτέρω μεταβολές είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας κατά €264,9 εκατ., δηλαδή 1,8%. Αν εξαιρέσουμε τα καύσιμα, οι εξαγωγές μας παρουσίασαν αύξηση κατά €1.667,3 εκατ., δηλαδή 12,9%, οι εισαγωγές παρουσίασαν αύξηση κατά €900,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο σημείωσε μείωση κατά €767,1 εκατ., δηλαδή 6,1%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Αυγ 18 Ιαν-Αυγ 17 Διαφορά 18/17 ΕΤ 18/17
Εξαγωγές 21.961,3 18.674,7 3.286,6 17,6%
Εισαγωγές 36.509,9 33.488,2 3.021,7 9,0%
Εμπορικό Ισοζύγιο -14.548,6 -14.813,5 -264,9 -1,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Η σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2018 οφείλεται στην επιμέρους αύξηση των περισσότερων εξαγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των βιομηχανικών προϊόντων (€481,3 εκατ., ήτοι 15,9%), τα τρόφιμα (€283,6 εκατ., ήτοι 10,0%), τα χημικά (€260,1 εκατ., ήτοι 13,0%), τα μηχανήματα-οχήματα (€276,8 εκατ., ήτοι 16,4%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (€116,3 εκατ., ήτοι 8,7%), οι πρώτες ύλες (€84,4 εκατ., ήτοι 11,4%) και τα λίπη και έλαια (€124,1 εκατ., ήτοι 34,2%). Τα ποτά και καπνά ήταν ο μοναδικός κλάδος όπου σημειώθηκε μείωση των εξαγωγών η οποία ανήλθε σε €22,4 εκατ., δηλαδή 4,6%.

Πίνακας 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά βασικό κλάδο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Αυγ 18 Ιαν-Αυγ 17 Διαφορά 18/17 ΕΤ 18/17
Βιομηχανικά 3.500,7 3.019,4 481,3 15,9%
Τρόφιμα 3.111,7 2.828,1 283,6 10,0%
Χημικά 2.267,2 2.007,1 260,1 13,0%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.968,7 1.691,9 276,8 16,4%
Διάφ. Βιομηχανικά 1.459,9 1.343,6 116,3 8,7%
Πρώτες Ύλες 826,4 742,0 84,4 11,4%
Λίπη-Έλαια 487,0 362,9 124,1 34,2%
Ποτά-Καπνά 468,8 491,2 -22,4 -4,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών ανά βασικό κλάδο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Οι εξαγωγές της Ελλάδας για το εξεταζόμενο διάστημα απευθύνονται κατά 47,4% σε Τρίτες Χώρες και κατά 52,6% σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για το αντίστοιχο διάστημα του 2017 ήταν 45,2% για τις Τρίτες Χώρες και 54,8% για την Ευρωπαϊκή Ένωση.