Μηνιαίο επίδομα σε 700 υποψήφιους διδάκτορες για να μείνουν Ελλάδα

Μηνιαίο επίδομα σε 700 υποψήφιους διδάκτορες για να μείνουν Ελλάδα

Μηνιαία τροφεία, ύψους 817 ευρώ θα χορηγήσει σε 700 υποψήφιους διδάκτορες το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με την προϋπόθεση, ότι οι δικαιούχοι θα εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία του ΙΚΥ, είναι μία ακόμη από αυτές που αφορούν την ανακοπή του «Brain Drain» από την Ελλάδα, πρόβλημα το οποία τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας» και απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016. Δηλαδή, έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι διδάκτορες μετά από την προαναφερθείσα ημερομηνία. Η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας, δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη.

Πέραν αυτού, το διδακτορικό τους θα πρέπει να αφορά έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, (Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, Γεωργικές Επιστήμες)

β) Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας)

γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την 01-01-2016 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής), υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

2. Έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

3. Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

4. Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές ή έρευνα διδακτορικού επιπέδου.

5. Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

6. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης των φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016 δεν υπερβαίνει τις 14.000 ευρώ και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τις 18.000 ευρώ.

7. Δεν θα εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας:

α) Στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή

β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

8. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη έρευνα με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

9. Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 17/4/2018 στη συγκεκριμένη σελίδα του ΙΚΥ και στην συνέχεια έως 24/4/2018, φάκελο υποψηφιότητας (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά).

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357 καθώς και στο e-mail: infoteam@iky.gr

euro2day.gr