Επαναγορά ομολόγου από τη ΔΕΗ

Επαναγορά ομολόγου από τη ΔΕΗ

Τον τερματισμό της πρότασης εξαγοράς μέχρι ποσού 150.000.000 ευρώ των Ομολογιών 500.000.000 ευρώ με τοκομερίδιο 5.5% Λήξεως 2019, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και την ανοδική πορεία της τιμής των Ομολογιών και προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχημένη έκβαση της εξαγοράς ομολογιών, η Εταιρεία τερματίζει την Πρόταση Εξαγοράς και σκοπεύει να εξασκήσει το δικαίωμά της να προβεί σε προαιρετική εξόφληση Ομολογιών συνολικού ύψους 150.000.000 ευρώ στην τιμή 101,375%», ανακοίνωσε η επιχείρηση.

Υπογραμμίζει ακόμη ότι ο τερματισμός της πρότασης γίνεται χωρίς προϋποθέσεις και έχει άμεση εφαρμογή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Τερματισμός Πρότασης Εξαγοράς μέχρι ποσού €150.000.000 των oφειλόμενων Ομολογιών € 500.000.000 5.5% Λήξεως 2019

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) ενημερώνει ότι η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc («Εταιρεία») ανακοινώνει τον άμεσο τερματισμό της πρότασης εξαγοράς μέχρι του ποσού των €150.000.000 των Ομολογιών συνολικού ποσού εκδόσεως € 500.000.000 με τοκομερίδιο 5.5% και λήξη το 2019 («Ομολογίες») από τους κατόχους των Ομολογιών («Ομολογιούχοι») σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στο πληροφοριακό δελτίο Πρότασης Εξαγοράς με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2018 και υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς που περιέχονται σε αυτό.
Ο τερματισμός της Πρόταση Εξαγοράς γίνεται χωρίς προϋποθέσεις και έχει άμεση εφαρμογή.

Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της Public Power Corporation Finance plc. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και την ανοδική πορεία της τιμής των Ομολογιών και προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχημένη έκβαση της εξαγοράς ομολογιών, η Εταιρεία τερματίζει την Πρόταση Εξαγοράς και σκοπεύει να εξασκήσει το δικαίωμά της να προβεί σε προαιρετική εξόφληση Ομολογιών συνολικού ύψους € 150.000.000 στην τιμή 101,375%.

Σημαντική Ανακοίνωση

Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για αγορά, ή πρόσκληση προσφοράς για αγορά ή πρόσκληση για συναίνεση σε σχέση με χρεόγραφα. Εάν κάποιος Ομολογιούχος έχει αμφιβολίες σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού Δελτίου ή σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνει, προτείνεται η αναζήτηση χρηματοοικονομικών και νομικών συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για οποιεσδήποτε φορολογικές επιπτώσεις, απευθείας από την χρηματιστηριακή εταιρεία του, την τράπεζα του, το δικηγόρο του, το λογιστή του ή από άλλο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό, φορολογικό ή νομικό σύμβουλο. Ο Dealer Manager και ο Tender Agent δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης.