Εμπορευματικές Συναλλαγές Ελλάδας τον Ιούλιο του 2018- Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των εξαγωγών

Εμπορευματικές Συναλλαγές Ελλάδας τον Ιούλιο του 2018- Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των εξαγωγών

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών συνεχίστηκε και τον Ιούλιο 2018 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που δημοσίευσε σήμερα 07.09.2018 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Ελλάδας για το μήνα Ιούλιο 2018 διαμορφώθηκαν σε €2.938,3 εκατ. έναντι €2.429,7 εκατ. τον Ιούλιο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €508,6 εκατ., δηλαδή 20,9% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα ανοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών της χώρας καθώς τον Ιούλιο 2018 αυτές ανήλθαν σε €5.033,3 εκατ. έναντι €3.986,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά €1.046,5 εκατ., δηλαδή 26,2% με αποτέλεσμα το εμπορικό μας έλλειμμα να αυξηθεί κατά €537,9 εκατ., δηλαδή 34,5%.

Όσον αφορά στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2018, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε €19.393,3 εκατ. έναντι €16.641,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017, με την αύξηση σε απόλυτη τιμή να διαμορφώνεται στα €2.752,2 εκατ., ενώ αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε €13.022,5 εκατ. έναντι €11.523,0 εκατ. το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2017, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,0%. Οι εισαγωγές της Ελλάδας παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά €2.235,0 εκατ., δηλαδή 7,5%, καθώς διαμορφώθηκαν σε €32.019,0 εκατ. έναντι €29.784,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Τέλος, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας διαμορφώθηκε στο ποσό των €12.625,7 εκατ., ενώ παρουσίασε μείωση κατά €517,2 εκατ. έναντι του εξεταζόμενου διαστήματος του 2017 όπου αυτό ανήλθε σε €13.142,9 εκατ.

Πίνακας 1. Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο αγαθών

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Ιουλ 18 Ιαν-Ιουλ 17 Διαφορά 18/17 ΕΤ 18/17
Εξαγωγές 19.393,3 16.641,1 2.752,2 16,5%
Εισαγωγές 32.019,0 29.784,0 2.235,0 7,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -12.625,7 -13.142,9 -517,2 -3,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι περισσότεροι εξαγωγικοί κλάδοι παρουσίασαν αύξηση για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2018 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2017. Πιο συγκεκριμένα, σημαντική αύξηση παρουσίασε ο κλάδος των βιομηχανικών ειδών κατά €442,3 εκατ., δηλαδή 16,5%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €252,3 εκατ., ήτοι 16,6% αλλά και τα τρόφιμα κατά €246,0 εκατ., δηλαδή 9,9%. Σημαντική άνοδος παρατηρείται επίσης στον κλάδο των χημικών όπου σημειώθηκε αύξηση κατά €235,0 εκατ., στα λίπη και έλαια κατά €122,1 εκατ., ήτοι 36,4% και τέλος στα διάφορα βιομηχανικά είδη και στις πρώτες ύλες (€92,5 εκατ. και €66,5 εκατ. αντίστοιχα).

Πίνακας 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά βασικό κλάδο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Ιουλ 18 Ιαν-Ιουλ 17 Διαφορά 18/17 ΕΤ 18/17
Τρόφιμα 2.741,5 2.495,5 246,0 9,9%
Ποτά-Καπνά 418,3 433,6 -15,3 -3,5%
Πρώτες Ύλες 746,0 679,5 66,5 9,8%
Λίπη-Έλαια 457,2 335,1 122,1 36,4%
Χημικά 2.047,8 1.812,8 235,0 13,0%
Βιομηχανικά 3.128,6 2.686,3 442,3 16,5%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.776,0 1.523,7 252,3 16,6%
Διάφ. Βιομηχανικά 1.280,0 1.187,5 92,5 7,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών ανά βασικό κλάδο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Όσον αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς, οι ελληνικές εξαγωγές απευθύνονται σε χώρες της ΕΕ σε ποσοστό 53,2% και σε Τρίτες Χώρες κατά 46,8%. Ωστόσο, αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές μας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το 69,0% του συνόλου, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες το ποσοστό ανέρχεται σε 31,0%.