ΕΕΓ: Νέοι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα

ΕΕΓ: Νέοι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα

Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας (ΕΕΓ), σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Συμβουλίου και της Κομισιόν, ενέκρινε τον νέο κανονισμό, ο οποίος εκσυγχρονίζει τους υφιστάμενους κοινοτικούς κανόνες σχετικά με την παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Οι νέοι κανόνες, που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιουλίου 2021, αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της παραγωγής μέσω της εξασφάλισης θεμιτού ανταγωνισμού για τους γεωργούς και τους φορείς εκμετάλλευσης, της πρόληψης της απάτης και των αθέμιτων πρακτικών και της τόνωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα. Ο νέος κανονισμός θα διευκολύνει τους μικρούς καλλιεργητές να στρέφονται στα βιολογικά προϊόντα, αφού θα μπορούν πλέον να κάνουν και ομαδική πιστοποίηση, που θα γίνεται ευκολότερα και με μικρότερο κόστος.

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της απόφασης είναι ότι πλέον τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να πληρούν το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή. Επιπλέον, στις εμπορικές συμφωνίες που θα υπογράφει η Ε.Ε. με τρίτες χώρες θα περιλαμβάνεται και η βιολογική παραγωγή, γεγονός που θα διευκολύνει τις κοινοτικές εξαγωγές.

Ειδικότερα, ο κανονισμός που συμφωνήθηκε έπειτα από 3 χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών-μελών:

*Θα ενισχύσει τη νομική σαφήνεια και θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρω εναρμόνιση και απλούστευση των κανόνων παραγωγής.

*Θα τονώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω της ενίσχυσης του συστήματος ελέγχου. Τα προληπτικά μέτρα και μέτρα προφύλαξης έγιναν σαφέστερα και πιο αυστηρά. Εισάγει ελέγχους σε εμπόρους λιανικής πώλησης και μια προσέγγιση των ελέγχων βασισμένη στους κινδύνους, μειώνοντας έτσι τον διοικητικό φόρτο για τους οικονομικούς φορείς εν γένει και για τις ΜΜΕ ειδικότερα.

*Θα καταστήσει περισσότερο ισότιμο τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγόμενων στην Ε.Ε. προϊόντων και των εισαγόμενων. Το «σύστημα συμμόρφωσης» θα αποτελέσει τον κανόνα όσον αφορά την αναγνώριση των ιδιωτικών οργανισμών ελέγχου σε τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τους κοινοτικούς κανόνες παραγωγής και ελέγχου όταν αποφασίζουν κατά πόσον ένα προϊόν που θα εξαχθεί στην αγορά της Ε.Ε. είναι βιολογικό ή όχι. Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες θα επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης της Ε.Ε. να επωφεληθούν των νέων ευκαιριών που παρέχει η αγορά εκτός της Ευρώπης.

*Θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων (π.χ. αλάτι, φελλός, κερί από μέλισσες, αμπελόφυλλα), καθώς και των πρόσθετων κανόνων παραγωγής (π.χ. για τα ελάφια, τους λαγούς και τα πουλερικά).

*Θα στηρίξει τους μικροκαλλιεργητές, καθιερώνοντας ένα νέο σύστημα ομαδικής πιστοποίησης. Αυτό θα καταστήσει ευκολότερη για τους μικροκαλλιεργητές τη στροφή προς τη βιολογική γεωργία, μειώνοντας τις δαπάνες ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και τη σχετική διοικητική επιβάρυνση.

*Θα παράσχει μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση όσον αφορά τα φυτοφάρμακα. Ο νέος κανονισμός εναρμονίζει τα μέτρα προφύλαξης, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια δικαίου. Ταυτόχρονα, παρέχει περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της παρουσίας μη επιτρεπόμενων ουσιών, προκειμένου να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διαφορετικές καταστάσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι οι χώρες που έχουν ήδη θεσπίσει εθνικούς κανόνες για τον καθορισμό των κατώτατων ορίων για τις μη επιτρεπόμενες ουσίες θα έχουν τη δυνατότητα να τα διατηρήσουν.

Η Κομισιόν προτίθεται να καταργήσει σταδιακά τις παρεκκλίσεις για την παραγωγή σε οριοθετημένα πλαίσια σε θερμοκήπια, ωστόσο προηγουμένως θα αξιολογήσει τη συμβατότητα της εν λόγω πρακτικής προς τις αρχές της βιολογικής παραγωγής και υπό το φως των αποτελεσμάτων αυτής της ανάλυσης θα υποβάλει νομοθετική πρόταση.

Σύμφωνα με τα κοινοτικά στοιχεία, οι βιολογικές καλλιέργειες έχουν υπερδιπλασιαστεί κατά την τελευταία δεκαετία, δεδομένου ότι κάθε χρόνο 500.000 εκτάρια γης μετατρέπονται σε εκτάσεις βιολογικής παραγωγής.

Μετά την έγκριση από την ΕΕΓ, ο εκπρόσωπος της ΕΕΓ θα αποστείλει επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου, στην οποία θα αναφέρει ότι εφόσον το Σώμα εγκρίνει στη σύνοδο ολομέλειας το συμβιβαστικό κείμενο (όπως εγκρίθηκε από την ΕΕΓ), το Συμβούλιο θα εγκρίνει το ίδιο κείμενο σε πρώτη ανάγνωση, χωρίς τροποποιήσεις.