Απορρίφθηκε από το ΣτΕ αίτημα πρώην μετόχων και εργαζόμενων του ΟΑΣΘ

Απορρίφθηκε από το ΣτΕ αίτημα πρώην μετόχων και εργαζόμενων του ΟΑΣΘ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση  353 πρώην μετόχων και εργαζόμενων του ΟΑΣΘ, οι οποίοι στρέφονταν κατά απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορούσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την αποτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οργανισμού.

Το Δ΄ Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου  που εξέτασε την αίτηση των 353, έκρινε ότι δεν έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν την  ακύρωση της υπ΄  αριθμ. 5503/400/24.1.2018 αποφάσεως του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η επίδικη απόφαση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κατακύρωση την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή εξειδικευμένου αναδόχου,  που θα αναλάβει το έργο της απογραφής και αποτίμησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας  του ΟΑΣΘ, η οποία περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο με το άρθρο 22 του νόμου 4482/2017.

Στην προσφυγή τους οι 353 υποστήριζαν ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική και μη νόμιμη.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, ωστόσο, αποφάνθηκαν ότι από την υπουργική απόφαση δεν προκαλείται βλάβη στα οικονομικά συμφέροντά τους, καθώς έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού και προς εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος.