Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το πρώτο κρίσιμο βήμα για τη διαδικασία των προσλήψεων αναπληρωτών για την επόμενη σχολική χρονιά έκανε το υπουργείο Παιδείας.

Ο αριθμός τους υπολογίζεται σε περίπου 20.000 εκπαιδευτικούς, όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικών Ειδικεύσεων, σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και πίνακας αποκλειόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄, ΑΔΑ: 6ΦΞΞ4653ΠΣ-Κ1Τ) και 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β’, ΑΔΑ: ΨΗΒ24653ΠΣ-ΖΜ1) υπουργικές αποφάσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας http://e-aitisi.sch.gr.

Ειδικότερα, αναρτώνται:

Για τη  Γενική Εκπαίδευση:

α. Προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών, ανά κλάδο και ειδικότητα, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ,

β. Προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, ανά κλάδο και ειδικότητα, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ,

Για τα Μουσικά Σχολεία:

Προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών Μουσικών Σχολείων, ανά μουσικό όργανο και

– Πίνακας αποκλειομένων εκπαιδευτικών.

Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), από την αύριο Τετάρτη 13 Ιουνίου  έως και τη Δευτέρα 18 Ιουνίου και ώρα 2 μ.μ..