Αίθουσα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο ΔΙΠΑΕ από την ΠΚΜ

Αίθουσα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο ΔΙΠΑΕ από την ΠΚΜ

Πενήντα χιλιάδες ευρώ για τη διαμόρφωση αίθουσας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διαθέτει μέσω του ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, για την προμήθεια, την εγκατάσταση εξοπλισμού σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, σύγχρονης τεχνολογίας και αυξημένων τεχνικών δυνατοτήτων σε αίθουσα διδασκαλίας του ΔΙΠΑΕ.

Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει οπτικοακουστικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας για τη λήψη και προβολή εικόνας και ήχου μεταξύ (έως) 30 φοιτητών που θα βρίσκονται στην αίθουσα και (έως) 70 που θα συμμετάσχουν από απόσταση μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. Το σύστημα θα μπορεί να ελέγχεται συνολικά από κεντρικό σημείο μέσω της δικτυακής υποδομής του Πανεπιστημίου και να παρέχει δυνατότητες εύκολης διαχείρισής του, μέσω συγκεκριμένων σεναρίων χρήσης της αίθουσας, που θα περιγράφονται στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

1.Σύστημα κάμερας υψηλής ανάλυσης (HD) αυτόματης παρακολούθησης του εισηγητή εν κινήσει ή εν στάση με προεπιλεγμένα presets εδράνου εισηγητή και πίνακα σημειώσεων (εφόσον υπάρχει).

2.Σύστημα κάμερας που στοχεύει τους συμμετέχοντες φοιτητές εντός της αίθουσας και ενεργοποιείται με την επιλογή ομιλίας του κάθε ενσύρματου μικροφώνου.

3.Κλιμακώσιμο (scalable) video μεταγωγέα με μονάδα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και αυτόματης ακύρωσης ηχούς (auto echo cancellation – AEC). Στο σύστημα αυτό θα γίνεται η συγκέντρωση και διανομή όλων των οπτικοακουστικών σημάτων.

4.Σύστημα ελέγχου σεναρίων και λειτουργίας και οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας με χρήση οθόνης αφής.

5.Προβολικό σύστημα με διαδραστικό πίνακα μέσω οθόνης αφής στο έδρανο του εισηγητή.

6.Οθόνη για τον εισηγητή: Με την πλάτη του στην οθόνη προβολής και κοιτάζοντας προς τους φοιτητές της αίθουσας, ο διδάσκων θα μπορεί να βλέπει μπροστά του την παρουσίαση που κάνει καθώς και τους εξ’ αποστάσεως συμμετέχοντες.

7.Tablet διάδρασης για κάθε φοιτητή της αίθουσας, που θα αλληλεπιδρά με το κεντρικό σύστημα μέσω του λογισμικού τηλεκπαίδευσης. Το tablet θα είναι σε πακτωμένη βάση για λόγους ασφάλειας.

8.Ασύρματο μικρόφωνο εισηγητή που συνεργάζεται με το σύστημα καμερών αυτόματης παρακολούθησης του ομιλητή.

9.Ενσύρματα μικρόφωνα στα έδρανα των συμμετεχόντων φοιτητών. Στην κεντρική μονάδα θα συνδέονται οι κλάδοι των μικροφώνων. Η κεντρική μονάδα θα συνδέεται τόσο με τη μονάδα ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων ήχου u954 και AEC για τη μεταφορά σημάτων ήχου, όσο και με την κεντρική μονάδα αυτοματισμού που θα χρησιμοποιείται και για το γεωγραφικό εντοπισμό των ενσύρματων μικροφώνων της αίθουσας.

10.Ενισχυτική βαθμίδα με τα απαραίτητα μεγάφωνα ή ηχοστήλες της αίθουσας.

11.Λοιπός ηλεκτρονικός και παθητικός εξοπλισμός για την ενοποίηση και διασύνδεση των συστημάτων, (π.χ. υλικά εγκατάστασης, βύσματα συνδέσεων, ενδοκαλωδιώσεις ικριωμάτων, βάσεις στήριξης, μικροϋλικά, κλπ.).

12.Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του εξοπλισμού και εκπαίδευσης χειριστών. Ο εξοπλισμός θα είναι συμβατός και πλήρως λειτουργικός με εφαρμογές λογισμικού τηλεκπαίδευσης, όπως το ZOOM (www.zoom.us), το Big Blue Button (http://bigbluebutton.org), κ.ά. (οι οποίες δεν ζητούνται στο πλαίσιο του έργου).